Wysyłka i zwroty

WYKONANIE UMOWY - TERMIN
1. Lintu zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru, do poinformowania Klienta o braku towaru w takim terminie.
2. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 16 dni roboczych.
3. W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy przekazać odpowiednią informację do Lintu, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.


ZWROT ZAMÓWIENIA – odstąpienie od umowy
1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Lintu podlegają zwrotowi.
2. Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie wysłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i wysłania dokumentu do Lintu przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu. Klient jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z wzoru zamieszczonego nz stronie.
3. Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:
Lintu Gussmann, Klawikowska sp.j.
ul. Gniewowska 1B
84-200 Wejherowo
5. Klient zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Lintu (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).
6. Pieniądze zwrócone zostaną Klientowi we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.
10. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, Lintu na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych.
11. Przesyłkę ze zwracanym produktem należy przesłać na swój koszt, firma Lintu nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

REKLAMACJA

Uwaga, poniższa procedura dotyczy tylko produktów zamówionych w sklepie internetowym lintu.

Dokładamy wszelkich starań, aby oferowany przez nas towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub popsuł się nie z Twojej winy, możesz go reklamować w przeciągu 2 lat od zakupu. Zaoferujemy Ci inny produkt z naszego sklepu lub zwrócimy Ci jego równowartość.

Reklamowany produkt zapakuj bezpiecznie, tak aby nie ucierpiał w transporcie (najlepiej użyj do tego opakowania, w którym otrzymałeś przesyłkę), wypełnij formularz "ZGŁOSZENIE REKLAMACJI" (w plikach do pobrania pod każdym produktem w sklepie)  i wyślij paczkę razem z dokumentem na adres:

Lintu Gussmann, Klawikowska sp.j.

ul. Gniewowska 1B

84-200 Wejherowo

Z dopiskiem: REKLAMACJA

Uwaga! Przesyłkę z reklamowanym produktem prześlij na swój koszt, nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Administrator Danych Lintu Gussmann, Klawikowska sp.j., ul. Gniewowska 1B, 84-200 Wejherowo informuje, że dane osobowe ujawnione w powyższym formularzu przetwarzane będą wyłącznie dla celów rozpatrzenia składanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość / zgłoszonej reklamacji. Bez odrębnej zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celów o których mowa wyżej.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy. Aby móc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo nas poinformować o tym fakcie w drodze jednoznacznego oświadczenia, które prześlą państwo do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Mogą państwo skorzystać z formularza o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na naszej stronie.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy państwu wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia do państwa rzeczy niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa rzeczy. Zwrotu dokonujemy przy użyciu takiej samej metody płatności jaka była użyta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku wszelkie koszty związane ze zwrotem środków są po naszej stronie.

Prosimy o odesłanie towaru niezwłocznie ale nie później niż 14 dnia od dnia kiedy poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty związane ze zwrotem rzeczy. Odpowiadają też Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania w niej w sposób inny niż to było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pouczenia dotyczące uprawnień wynikających z rękojmi

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klienta jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu przepisów artykułu 5561-5563 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (test. jedn. Dz.U. z 2014 poz. 121 ze zm.). Odpowiedzialność sprzedawcy za wadę fizyczną towaru musi zostać stwierdzona w ciągu 2 lat odm daty dostarczenia towaru Klientowi.

Procedura reklamacyjna

W przypadku wady towaru Klient, który zgłasza żądanie powinien sprecyzować roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Zgłaszając swe roszczenia, Klient powinien odesłać wadliwy towar wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy. Klient może złożyć reklamację poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego, widniejącego na stronie Sprzedawcy. W przypadku braku danych niezbędnych do rozparzenia roszczeń Klienta, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie. W przypadku Klienta będącego konsumentem Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do zgłoszonych roszczeń (zgodnie z art. 5615 Kodeksu cywilnego). W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie uznaje się ze uznał on roszczenia Klienta. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient w momencie sprzedaży wiedział o wadzie – np. towar sprzedawany był po obniżonej cenie z uwagi na wadę. Wada taka nie podlega reklamacji, ale towar można reklamować jeżeli ujawni się w nim inna usterka, nieznana Klientowi w momencie zakupu. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji przed którą toczyło się będzie postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.